NAŠE SLUŽBY

Naša projekčná kancelária poskytuje širokú škálou služieb a činností v odvetví architektúry, stavebníctva a bývania. Zabezpečujeme projektové navrhovanie, inžinierske činnosti, odborné konzultácie a aj samotnú realizáciu diela.

Prvá fáza každého projektu. Je nevyhnutným podkladom pre správne vypracovanie projektu pre stavebné povolenie.

Zahŕňa ideové myšlienky klienta, hmotové a dispozičné riešenia objektu, priestorové možnosti pozemku, materiálové a farebné prevedenie konštrukcií.

Architektonická štúdia obsahuje:

 • sprievodnú správu
 • situáciu s osadením objektu na pozemku
 • pôdorysy riešených podlaží
 • rezopohľady
 • vizualizáciu exteriéru

Dokumentácia pre územné rozhodnutie / DÚR /

Projekt pre územné rozhodnutie rieši umiestnenie stavby, jej odstupové vzdialenosti od okolitých objektov, dispozičné riešenie, výškové prevedenie, hlavné nosné konštrukcie, ale hlavne súlad s územným plánom a majetko-právne vzťahy.

Obsah DÚR:

 • sprievodná a súhrnná technická správa
 • koordinačná situácia s vyznačením napojenia na inžinierske siete
 • časť Požiarna bezpečnosť
 • časť Architektúra

 

Dokumentácia pre stavebné povolenie / DSP /

Projekt pre stavebné povolenie slúži ako podklad na stavebné konanie, ide o dopracovaný projekt pre územné rozhodnutie o podmienky dotknutých subjektov a konštrukčno-technické riešenia. Jeho výsledkom je vydanie stavebného povolenia od príslušného stavebného úradu.

Obsah DSP:

 • sprievodná a súhrnná technická správa
 • koordinačná situácia s vyznačením napojenia na inžinierske siete
 • časť Požiarna bezpečnosť
 • časť Statika /statické posúdenie stavby/
 • časť Tepelno-technické posúdenie stavby
 • časť Architektúra
 • časť Zdravotechnika /vodovod, kanalizácia/
 • časť Plynoinštalácia
 • časť Vykurovanie
 • časť Elektoinštalácia
 • časť Vzduchotechnika

Dokumentácia pre realizáciu stavby / DRS /

Realizačný projekt je veľmi podrobná projektová dokumentácia, oproti projektu pre stavebné povolenie obsahuje navyše rozpočet s výkazom výmer, výkaz výplní otvorov, stolárskych a klampiarskych výrobkov, konštrukčné detaily.

Obsah DRS:

 • základný balík DSP
 • rozpočet stavby
 • konštrukčné detaily
 • podrobné výpisy vybraných stavebných výrobkov

 

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby / DSV /

Dokumentácia sa zhotovuje až po dokončení stavby so zakreslením všetkých zmien oproti pôvodnej DSP. Je podkladom pre vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Účelom vizualizácii je previesť predstavy o priestore do reálneho obrazu ešte pred tým, ako sa začne s akýmikoľvek prácami. Návrh umožňuje výber materiálov, farieb, zariadenia a ich umiestenie v riešenej miestnosti.

Spracovanie vizualizácií interiéru a exteriéru ponúkame aj ako samostatnú službu, vďaka ním získa zákazník jasný obraz o navrhovanom priestore a jeho proporciách.

Posudok stavby

Je dokument, ktorý je výsledkom špecializovanej odbornej činnosti znalca. Vypracováva ho odborník – expert a podklady pre posúdenie sú rôzne, závisia od konkrétnej stavby a technických špecifikácii.

ehb22

Rozpočet stavby

Stavebný rozpočet sa tvorí pre novostavby aj pre rekonštrukcie. Obsahuje komplex prác a materiálov od prípravy staveniska, cez hlavné stavebné až po dokončovacie práce. Vďaka tomuto podkladu dokáže investor kontrolovať svoje financie.

Inžiniering – inžinierska činnosť v stavebníctve

Inžiniering predstavuje zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi vo vzťahu k predkladaniu potrebných dokumentov a stanovísk k danej stavbe.

Zabezpečujeme kompletnú inžiniersku činnosť k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia.

Permit
dozor2

Stavebný a autorský dozor

Stavebný dozor je nevyhnutný pri každom procese realizácie stavby. Kontroluje sa ním priebeh výstavby, súlad s projektovou dokumentáciou, technologické postupy, kvalita a zhoda stavebných materiálov, dodržiavanie podmienok zmluvy zhotoviteľa a postup fakturácie.

Potrebujete pomôcť alebo poradiť ?

Neváhajte nás kontaktovať. Pri plánovaní či výstavbe Vášho dokonalého domova, Vám radi poskytneme odborné rady a služby  …  

"" bol pridaný do zoznamu želaní